o knihe

Je to rozsiahla, viac ako 400 stranová publikácia, ktorá je špecificky zameraná na problematiku podmienenosti a závislosti dosahovania hernej výkonnosti hokejistov na realizovanej športovej príprave. Kniha sa skladá z dvoch častí. Prvá historická časť popisuje postupné zvyšovanie úrovne hokejovej hry od jej vzniku, v druhej polovici 19 - teho storočia, až po súčasnosť. Autori v nej, prostredníctvom osobností najvýznamnejších svetových, československých a slovenských metodikov a trénerov, odhaľujú príčinné súvislosti a závislosti, vysvetľujúce nárast, ale aj stagnáciu, hernej výkonnosti hokejistov vo viac ako 150 ročnej existencii tejto jedinečnej hry.


Druhá čast knihy je viac zameraná na slovenský hokej. Obsahuje nielen rozsiahlu analytickú časť, v ktorej sú podrobne popísané a zdôvodnené príčinné súvislosti kolísavej výkonnosti slovenského hokeja, ktorý vďaka historicky zdedenej minulosti z čias spoločného štátu, dokázal nielen vystúpať na najvyšší piedestál, ale tiež dokázal aj opak a to balancovať na hranici zostupu do B výkonnostnej kategórie. Súčasťou druhej časti knihy sú aj návrhy, čo by bolo potrebné urobiť v oblastiach zvyšovania početnosti hráčskej základne, vzdelávania trénerov, hráčov a funkcionárov v súlade s najnovším poznaním vo svete, budovania materiálno-technickej infraštruktúry tak, aby sa vývoj z kampaňovitého zmenil na trvalo udržateľný. Súčasťou knihy sú aj jedinečné prílohy, ktoré už nie je možné nájsť v žiadnych dostupných archívoch.


Kniha je napísaná pútavým štýlom, keď zložité procesy športovej prípravy vysvetľuje formou osobných príbehov najznámejších hokejových osobností, ktoré pracovali na poli metodiky športového tréningu v ľadovom hokeji. Je vhodná nielen pre hokejových odborníkov, teda trénerov, metodikov, zodpovedných riadiacich hokejových funkcionárov a študentov telesnej výchovy, ale aj pre široké vrstvy hokejových fanúšikov, ktorí chcú detailnejšie spoznať tajomstvá úspechov, resp. neúspechov, nielen slovenských hokejistov. Jej presah k ostatným kolektívnym športovým hrám, ktoré zápasia s podobnými problémami aké má hokej, je tiež zrejmý.